INFORMACE O ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

spol. Panda Ride s.r.o.

Vážení zákazníci,

v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem nakládáme jako správce s Vašimi osobními údaji, které jste nám (jako správci údajů) sdělil/a v souvislosti s registrací v el. systému na internetových stránkách www.pandaride.cz , kde se provádí  registrace osob k přepravě prováděné správcem.

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

A. Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost Panda Ride s.r.o., IČO: 06450547, sídlo: Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále také jen jako „správce“).

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně v našem sídle na adrese Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle +420 770 670 270 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@pandaride.cz.

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

B. Kdo je naším pověřencem pro zpracování osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Pověřencem pro zpracování osobních údajů je Tomáš Janout. Je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou.

Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@pandaride.cz.

C. Jaké kategorie mých osobních údajů zpracováváte?

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště nebo jiná adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • pohlaví
 • informace o zdravotním stavu pro předcházení problémům v rámci přepravy (C)
 • biometrické údaje – fotografii zaznamenávající Vaše tělo (C)
 • shora uvedené informace o osobách, ke kterým je vykonávána rodičovská odpovědnost
 • cookies

Písmenem „(C)“  jsme označili pro Vaši informaci osobní údaje, které jsou citlivé.

Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Vám příslušné služby. Pro další podrobnosti si dovolíme odkázat na část J. této informace.

D. Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vašeho využití služeb osobní přepravy Společnosti prostřednictvím jí užívaných vozidel a využití dalších služeb s tím spojených, jakož i využití uvedených služeb ze strany Vašich osob blízkých, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost a které jste registroval/a v el. systému na internetových stránkách www.pandaride.cz , kde se provádí  registrace osob k přepravě prováděné správcem. Zpracování Vašich osobních údajů tedy probíhá proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy o přepravě, na základě které Vám správce poskytuje služby (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

S ohledem na povahu služeb poskytovaných správcem v rámci přepravy osob Vám provozovatel přepravy (tj. správce) nemůže služby poskytnout, aniž by od Vás měl následující osobní údaje v podobě:

(a) Vašeho jména a příjmení,

(b) Vaší adresy trvalého bydliště,

(c) Vašeho data narození,

(d) informace o Vašem pohlaví (pokud jej lze dovodit z Vašeho jména a příjmení)

(e) Vašeho telefonu

(f) Vašeho e-mailu

V případě, že chcete, aby služby provozovatele osobní přepravy – tj. správce, byly využívány ze strany Vašich osob blízkých, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost, budeme vyžadovat dále následující informace:

(a)  informace uvedené v bodech (a) až (d) výše o osobách blízkých, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost,

(b)  Vaše telefonní číslo, abychom Vás případně mohli kontaktovat v případě úrazu Vaší osoby blízké, ke které vykonáváte rodičovskou odpovědnost.

S ohledem na povahu poskytovaných služeb v rámci přepravy osob ve vozidlech správce Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem ochrany Vašeho života, zdraví a majetku, jakož i ochrany života, zdraví a majetku dalších uživatelů osobní přepravy a dále i pro reklamní a marketingové účely (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR). Za tímto účelem jsou pořizovány i fotografie Vaší osoby (či osob, vůči nimž vykonáváte rodičovskou odpovědnost) v rámci přepravy správcem, které jsou  uchovávány pro případ, že by došlo k úrazu či jinému incidentu, který by měl za následek újmu na životě, zdraví anebo majetku účastníků nebo správce anebo jsou využívány v rámci reklamy a marketingu správce pro jeho prezentaci. Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje:

(a) Vaše biometrické údaje (fotografie Vašeho těla v rámci prováděné osobní přepravy),

(b)  informace o zdravotním stavu v rozsahu Vašeho případného úrazu či pro účely předcházení problémům při osobní přepravě.

Shora uvedené osobní údaje správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů správce provozujícího přepravu osob. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu práv správce vyplývající z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Vámi a správcem vůči správce uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete adresovat našemu pověřenci pro zpracování osobních údajů (viz část B. výše).

Registrací v el. systému na internetových stránkách www.pandaride.cz , kde se provádí  registrace osob k přepravě prováděné správcem udělujete  výslovný souhlas:

 1. ke zpracovávání Vaší e-mailové adresy pro marketingové účely správce v podobě zasílání Vám nabídek správce (vč. newsletterů) a jeho obchodních partnerů. Jim též pro tyto účely Vaši e-mailovou adresu předáváme. Seznam partnerů správce, kteří Vás mohou kontaktovat s marketingovou nabídkou, si můžete vyžádat od správce. Bližší informace si též můžete vyžádat od našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů;
 2. k pořizovaní fotografií Vaší osoby (i osob k nimž vykonáváte rodičovskou odpovědnost a registroval/a jste je v el. systému na internetových stránkách pandaride.cz , kde se provádí registrace osob k přepravě prováděné správcem) v rámci přepravy  ze strany správce či jím pověřených osob a k užití těchto fotografií správcem pro marketingové či reklamní účely pro prezentaci správce a jím poskytovaných služeb osobní přepravy;
 3. pro účely provedení Vaší profilace za účelem nabízení slev či jiných výhod ze strany správce, které budou nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. Bližší informace o profilaci Vám opět poskytne zmocněnec pro zpracování osobních údajů.

Výše uvedený souhlas je poskytován na dobu neurčitou (tj. bez časového omezení).

E. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je správce.

S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou ze strany správce poskytovány, Vaše osobní údaje budou správcem  v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

(a)  osobám provádějícím Vaši osobní přepravu a podílející se na ní (řidiči, dispečeři, …),

(b) státním a správním orgánům provádějícím šetření, pokud nastane takový případ,

(c) státním a správním orgánům pro účely ochrany Vašich životně důležitých zájmů (viz část D. výše),

(d) zdravotnickým zařízením, lékařům, záchranářům či obdobným osobám poskytujícím Vám ošetření a/nebo záchranu Vašeho života (či Vašich osob blízkých),

(e) právním zástupcům správce pro účely vymáhání dlužných pohledávek v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům,

(f) subjektům zabývajícím se a/nebo pověřených vymáháním dlužných pohledávek,

(g) státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů,

(h) obchodním partnerům pro účely reklamních a marketingových nabídek, pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,

(i) pojišťovnám pro účely šetření a vyřízení pojistných událostí Vás (nebo osob, nad nimiž vykonáváte rodičovskou odpovědnost) v rámci prováděné osobní přepravy (úrazy či škody na majetku či zdraví).

F. Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 1. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány? 

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, můžete kontaktovat našeho pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese info@pandaride.cz.

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část C. výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí služby ze strany správce, po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě sporů vyplývajících ze smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či nároků správce, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

 1. Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Jak budou Vaše osobní údaje chráněny? 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému správce, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

Vaše osobní mohou být zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce správce.

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně správce, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

 1. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

(a)           Pokud jste udělil/udělila Váš souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro reklamní a  marketingové účely, máte právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím odznačení příslušného souhlasu ve Vašem profilu, který byl zřízen při Vaší registraci anebo odvolání zašlete e-mailem.

V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že správce je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

(b) Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

(c) Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

(d) Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

(e) Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

(f) Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.

(g) Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) (čl. 77 GDPR).

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

 1. Zpracováváte mé citlivé osobní údaje?

 V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty a/nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny a dále pokud jejich zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či těchto zájmů jiné fyzické osoby nebo je jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Z naší strany zpravidla zpracovávané citlivé osobní údaje jsme vyjmenovali v části C. výše.

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste k jejich zpracování udělil/udělila svůj souhlas.

 1. Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro využití služeb osobní přepravy správce, resp. k uzavření smlouvy na využití těchto služeb?

 Jak jsme uvedli v části D. výše, bez poskytnutí (a) Vašeho jména a příjmení, (b)                 Vaší adresy trvalého bydliště, (c) Vašeho data narození, (d) informace o Vašem pohlaví (pokud jej lze dovodit z Vašeho jména a příjmení) a (e) Vašeho telefonu a (f) e-mailu Vám s ohledem na povahu a druh služeb poskytovaných ze strany správce Vám nemohou být služby správce poskytnuty. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem (identifikace smluvních stan, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena.

Pro poskytnutí služeb ze strany správce jsou požadovány i citlivé osobní údaje, bez jejichž poskytnutí nebude možné služby přepravy poskytnout. Konkrétně jde o (a) Vaše biometrické údaje (fotografie Vašeho těla v rámci prováděné osobní přepravy) a (b) informace o zdravotním stavu v rozsahu případného úrazu či pro účely předcházení problémům při osobní přepravě.

 1. Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. 

 1. Další informace

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.

Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Můžete se s nimi obrátit na našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů. Informace o kontaktech na nás naleznete v části A. a B. výše.

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle správce a v elektronické podobě na internetových stránkách www.pandaride.cz.

*     *     *

Děkujeme za Vaši pozornost věnovanou této informaci.

V Praze 1.8.2021

PANDA ride s.r.o.

Tomáš Janout – jednatel