Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní přepravní podmínky společnosti Panda ride s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Panda ride s.r.o. poskytuje službu přepravy, zejména pak se zaměřením na pravidelnou přepravu osob a jejich zavazadel, uskutečňovanou buď na základě předem dohodnutých opakovaných jízd na základě uzavřené smlouvy o přepravě osob, a to dle jízdního řádu, nebo na základě individuální objednávky.

Těmito smluvními přepravními podmínkami se řídí podmínky přepravy osob a zavazadel, vznik a podmínky přepravní smlouvy, práva a povinnosti objednatele, cestujícího a dopravce.

1.     ZÁKLADNÍ POJMY

Dopravce – obchodní společnost Panda ride s.r.o., založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 06450547, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 282398

Objednavatel – osoba, které u dopravce přepravu objednala

Cestující – ten, jenž je přepravován na základě smlouvy mezi dopravcem a objednavatelem

Přeprava – doprava dětí a s nimi dopravovaných zavazadel.

Smlouva o přepravě – smlouva mezi Objednavatelem a Dopravcem, uzavřená na dobu neurčitou, pro pravidelné a opakující se přepravy.

Individuální objednávka – jednorázová přeprava na základě individuálně stanovené ceny, která je Objednatelem potvrzena.

Výpovědní lhůta – jednostranné ukončení smlouvy o přepravě, výpovědní lhůta činí 30 dní. V případě výpovědi smlouvy na dobu neurčitou ze strany zákazníka výpovědní lhůta končí posledním dnem následujícího měsíce.

Vyšší moc – jakákoli událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků, která v době vzniku smlouvy o přepravě nemohla být předvídána, zejména, ale nikoliv výlučně, nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpy, záplavy, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty atd.

Zavazadlo – snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo

2.     VZNIK A PLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY

Veškeré služby Dopravce poskytuje na základě objednávek Objednavatele (objednávku lze realizovat prostřednictvím webových stránek, telefonické komunikace a dále přes email), kdy si ve Smlouvě o přepravě strany dohodnou cenu přepravy, počet přepravovaných cestujících, místo počátku přepravy, cíl přepravy, dny a čas přepravy.

Čekací doba je stanovena na maximální dobu 5 minut. Pokud tato doba uběhne, řidič dále nemusí čekat a pokračuje v jízdě, tímto se objednávka Objednatele považuje za zrušenou ze strany Objednatele v době méně jak 24hodin před sjednaným termínem vyzvednutí Dopravcem.

Případné Individuální objednávky lze realizovat online přes webové stránky, dále pak přes e-mail nebo telefonicky, případně přes SMS. Smlouva vzniká na základě závazného potvrzení objednávky, kdy objednavatel potvrdí dopravcem určenou cenu přepravy.

Za závazné se považuje potvrzení telefonické, či SMS objednávky pomocí SMS, e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky přes e-mail. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností, kdy je zákazník zároveň upozorněn, že služby Společnosti může využít až po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

Objednavatel se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat tyto Smluvní přepravní podmínky.

Přepravní smlouva je Dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle Smlouvy o přepravě, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany Dopravce.

Dopravce ani Objednavatel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodu vyšší moci. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání, stejně tak informuje o ukončení události.

3.      PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A CESTUJÍCÍHO

Cestující je povinen:

 1. se během přepravy řídit těmito Smluvními přepravními podmínkami a pokyny dopravce či řidiče;
 2. být na čas na předem stanoveném místě, kde má přeprava započít;
 3. být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.
 4. dodržovat Přepravní řád vydaný Dopravcem

Objednavatel má právo:

 1. na bezpečnou přepravu dítěte spolu s jeho zavazadly do smluveného místa;
 2. na informaci o dopravení dítěte na stanovené místo formou SMS zprávy „OK.“

Objednavatel je povinen:

 1. informovat řidiče o zdravotním stavu dítěte, které je přepravováno, a o jeho nemoci, která by mohla narušit průběh přepravy, např. astma, alergie, epilepsie apod.;
 2. uvést v objednávce, jakým způsobem bude dítě předáno v místě určení, zda:
 3. konkrétní osobě, nebo
 4. řidič dítě s písemným souhlasem zákonného zástupce v místě určení propustí bez nutnosti předání konkrétní osobě, nebo
 5. jiným způsobem po předchozí domluvě;
 6. zajistit, aby v místě určení byla osoba, která je oprávněna dítě převzít, včas,
 7. seznámit dítě s Přepravním řádem.

Způsob předání dítě lze kdykoliv/jednorázově změnit, avšak je nutné řidiči osobně předat písemný a podepsaný souhlas zákonného zástupce s uvedením, jakým způsobem má být dítě předáno.

Pokud řidič předá dítě osobě, která má dítě převzít, nebo pokud rodič souhlasí, že dítě může odejít samo, řidič (dopravce) neodpovídá za případné následky, které nastanou po propuštění v místě určení.

Cestující není oprávněn po dobu přepravy především:

 1. udělovat dopravci či řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu;
 2. otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo;
 3. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla;
 4. chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním;
 5. znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla;
 6. znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním;
 7. konzumovat potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo.

Dojde-li ze strany cestujícího k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se objednavatel uhradit škodu v plné výši. O poškození či znečištění vozidla dopravce objednavatele ihned vyrozumí. Pokud nedojde k uhrazení této škody na základě výzvy, dopravce je oprávněn odmítnout poskytnout jakékoliv další služby.

4.     PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE

Dopravce je povinen zajistit řádné pojištění automobilů, které jsou používány při přepravě.

Řidič (Dopravce) je povinen dodržovat obecné právní předpisy, především jejich ustanovení o předcházení škodám, dopravní předpisy a v jejich mezích se řídit pokyny Objednavatele.

Řidič (Dopravce) je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle čl. 3.

Dopravce je oprávněn pořídit a umístit fotky z přepravy včetně obličejů a to výhradně za účelem propagace služby na svých sociálních sítích a webových stránkách. Na výslovné přání a po písemném vyzvání zákonného zástupce budou tyto fotky smazány ze všech sociálních sítí.

Řidič (Dopravce) je oprávněn

 1. odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti,
 2. odmítnout provedení přepravy, pokud zdravotní stav dítěte přepravu vylučuje nebo pokud by zdravotní stav dítěte ohrožoval zdraví ostatních přepravovaných osob nebo řidiče,
 3. odmítnout provedení přepravy, pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob dle technického průkazu vozidla a v případě max. zatížení vozidla,
 4. požadovat od osoby, která dítě přebírá v místě určení, podpis do záznamového archu, že jí bylo dítě v pořádku předáno

5.     Jízdné a Platba

Cena přepravy je stanovena dohodou ve smlouvě o přepravě na základě Dopravcem odsouhlasené objednávky Objednatele, popřípadě na základě odsouhlasené cenové nabídky při Individuální objednávce.

Platbu je možné provést pouze bankovním převodem na číslo účtu uvedené ve faktuře vystavené Dopravcem. Faktury mohou být vydány pouze v následujících měnách – CZK, EUR, USD.

Cena přepravy je splatná v poslední den měsíce, který předchází měsíci, ve kterém má být přeprava provedena, tedy přeprava je hrazena předem.

Uhrazená jízdné je nevratné.

5.     Zavazadla

Zavazadla se přepravují buď společně se zákazníkem ve vozidle, nebo odděleně v prostoru pro zavazadla. Ve vozidle lze přepravovat jen zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.

Řidič (Dopravce) má právo odmítnou přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých. Objednavatel je povinen upozornit ještě před zahájením přepravy na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla.

Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je Objednavatel povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci.

6.     Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi objednateli, cestujícími a dopravcem se řídí českým právním řádem.

Dopravce je oprávněn měnit tyto Smluvní přepravní podmínky. Pokud s novými podmínkami Objednavatel nesouhlasí, může smlouvu jednostranně ukončit.

Tyto Smluvní přepravní podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2020.