Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. SOUHLAS

S o u h l a s í m  s tím, aby společnost Panda Ride s.r.o., IČO: 06450547, sídlo: Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 282398 (dále také jen jako „Společnost“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s Nařízením Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala mé osobní údaje, jakož i osobní údaje osob, ke kterým vykonávám rodičovskou odpovědnost (děti) a registruji je v el. systému na internetových stránkách www.pandaride.cz , kde se provádí  registrace osob k přepravě prováděné Společností.

Společnost provozuje profesionální přepravu osob, a to zejména dětí osobními vozidly.

 1. JAKÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLAS TÝKÁ

Můj souhlas se týká následujících osobních údajů, pokud byly z mé strany nebo ze strany třetí osoby Společnosti poskytnuty:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa trvalého bydliště nebo jiná adresa,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa/y,
 • pohlaví,
 • informace o zdravotním stavu, zejména související s alergiemi, vážnými onemocněními či hendikepy či s onemocněním COVID-19 (jako citlivé osobní údaje),
 • biometrické údaje – fotografie zaznamenávající Vaše tělo (jako citlivé osobní údaje),
 • shora uvedené informace o osobách, ke kterým vykonávám rodičovskou odpovědnost.
 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ JE SOUHLAS UDĚLEN

Můj souhlas ke zpracování mých osobních údajů je udělen pro účely plnění smlouvy, tj. abych mohl/mohla využít služeb Společnosti v rámci osobní přepravy v osobním vozidle Společnosti a abych mohl/mohla využívat další služby s tím související.

Souhlas ke zpracování mých osobních údajů je dále udělen za účelem zajištění mých životně důležitých zájmů, tj. zajištění bezpečnosti a ochrany mého života, zdraví a majetku, jakož i ochrany a bezpečnosti života, zdraví a majetku dalších uživatelů, jež využívají služeb Společnosti k osobní přepravě osobními automobily.

Souhlas ke zpracování mých osobních údajů (včetně fotografií) dávám též pro reklamní a marketingové účely Společnosti a obchodních partnerů Společnosti a to v podobě reklamní prezentace Společnosti a zasílání mi nabídek či newsletterů. Beru na vědomí, že seznam partnerů Společnosti, kteří mě mohou kontaktovat s marketingovou nabídkou, si mohu vyžádat od Společnosti. Souhlas též dávám pro účely provedení mé profilace za účelem nabízení mi ze strany Společnosti slev či jiných výhod.

Tento souhlas uděluji i ke zpracování osobních údajů osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost a kterou jsem registroval v el. systému na internetových stránkách www.pandaride.cz , kde se provádí  registrace osob k přepravě, a to pro tytéž účely jak jsou uvedeny výše.

 1. NA JAKOU DOBU JE SOUHLAS UDĚLEN

Můj souhlas ke zpracování mých osobních údajů, jakož i osobních údajů osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost, je udělen na dobu neurčitou.

 1. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Beru na vědomí, že můj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Pokud tak učiním, beru na vědomí, že Společnost může osobní údaje dále zpracovávat v rozsahu, ve kterém její právo ke zpracování osobních údajů vyplývá ze zákonných důvodů stanovených v GDPR. Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů v době platnosti souhlasu bude i po odvolání souhlasu považováno za zákonné.

 1. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Výslovně uděluji souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů, pokud budou z mé strany poskytnuty Společnosti. Výslovně taktéž uděluji souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost, pokud budou z mé strany poskytnuty Společnosti.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, popř. osobní údaje osoby blízké, ke které vykonávám rodičovskou odpovědnost, může Společnost předávat dalším subjektům, pokud je to nutné z mé strany (anebo ze strany mých osob blízkých nad nimiž vykonávám rodičovskou odpovědnost) k využití osobních vozidel provozovaných Společností k přepravě osob a k využití s tím souvisejících služeb.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Souhlasím s tím, že Společnost bude osobní údaje zpracovávat v elektronické a hmotné podobě. Beru na vědomí, že zpracováním se rozumí jakákoliv operace s mými osobními údaji.

 1. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Prohlašuji a potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se mohl/a seznámit s Informací o zpracování osobních údajů Společností na www.pandaride.cz, kde je popsáno, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává. Seznámil/a jsem se zejména se svými právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak jsou v této informaci popsány (právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů, právo na stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů).

PANDA ride s.r.o.

Tomáš Janout – jednatel

Společnost

Panda Ride s.r.o.
Rooseveltova 597/27
160 00 Praha 6

IČO: 06450547
DIČ: CZ06450547
Bankovní ú: 2301303207/2010