VOP pravidelný odvoz

spol. Panda Ride s.r.o.

 I.

Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky uzavírání smluv o přepravě osob a jejich zavazadel pro Pravidelný odvoz jakož i následnou realizaci přepravy osob a jejich zavazadel v rámci Pravidelného odvozu Dopravcem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o přepravě pro Pravidelný odvoz uzavírané mezi Dopravcem a Zákazníkem.

 

Dopravcem se rozumí spol. Panda Ride s.r.o., IČO: 06450547, sídlo: Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6. a její zaměstnanci či osoby pověřené provedením přepravy.

Informačním systémem se rozumí elektronický informační systém provozovaný Dopravcem v podobě online internetových stránek na www.pandaride.cz.

Jednorázovou jízdou se rozumí jednorázová přeprava osob či zavazadel Dopravcem na základě požadavku Zákazníka.

Pravidelným odvozem se rozumí přeprava osob či zavazadel Dopravcem na základě požadavku Zákazníka, kdy Smlouva o přepravě je uzavírána na opakující se plnění či několik různých plnění Dopravcem pro Zákazníka.

Smlouvou o přepravě se rozumí smlouva o přepravě osob nebo smlouva o přepravě zavazadel dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Řidičem se rozumí řidič Vozidla.

VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Dopravce pro Pravidelný odvoz.

Vozidlem se rozumí vozidlo provozované Dopravcem nebo pověřeným smluvním partnerem Dopravce.

Zákazníkem se rozumí jakákoli osoba, která uzavře Smlouvu o přepravě s Dopravcem nebo využívá služeb Dopravce v rámci přepravy osob či zavazadel, a to včetně dětí (za které uzavírá Smlouvu o přepravě rodič nebo jiný zákonný zástupce či pověřená osoba). 

Zakázaným zavazadlem se rozumí zavazadlo, které je vyloučené z přepravy. Jedná se o výbušniny, zbraně a náboje, plyny a chemické látky, hořlaviny, radioaktivní materiál, jedy, omamné a psychotropní látky, zavazadla nad 50 kg/ks. 

Zavazadlem se rozumí zavazadlo přepravované společně s cestujícím ve Vozidle. 

II.

Uzavírání Smlouvy o přepravě

 1. Smlouva o přepravě na Pravidelný odvoz je uzavírána prostřednictvím Informačního systému Dopravce na www.pandaride.cz. Zákazník si zvolí variantu Pravidelný odvoz.
 1. Uzavření Smlouvy o přepravě a její realizace v režimu Pravidelný odvoz

Na základě své volby pro Pravidelný odvoz Zákazník v Informačním systému Dopravce na www.pandaride.cz vyplní příslušné požadované údaje ve formuláři nebo je zašle e-mailem. Po vyplnění požadovaných údajů sjedná Zákazník s Dopravcem cenu a případné další požadavky týkající se přepravy.

Následně je Dopravcem Zákazníkovi zaslán pokyn k registraci. Pro uzavření Smlouvy o přepravě v režimu Pravidelný odvoz je nutná registrace Zákazníka v Informačním systému Dopravce. Provedením registrace v Informačním systému Dopravce je uzavřena Smlouva o přepravě.

Provedením registrace u Dopravce Zákazník souhlasí s těmito VOP,  které se stávají součástí Smlouvy o přepravě a dále souhlasí i se zpracováním osobních údajů (GDPR) svých jakož i svých dětí, které v Informačním systému dopravce registroval. Zákazník souhlasí s tím, že veškeré fotky osob, které nahrál v Informačním systému Dopravce (u nichž je předpokládáno provedení přepravy Dopravcem) může Dopravce zpracovávat, zpřístupnit Řidiči provádějícímu přepravu a ponechat je ve své databázi.

Pokud je Smlouva o přepravě uzavírána v režimu Pravidelný odvoz, pak se provádí každý měsíc doby trvání Smlouvy o přepravě měsíční zúčtování na základě skutečně provedené přepravy nebo je fakturován sjednaný paušál za přepravu (vše nad rámec sjednaného paušálu ale Zákazník dopravci zaplatí).

Přepravu v časech, kterou si Zákazník zarezervuje v rámci Informačního systému Dopravce nebo e-mailem musí Zákazník Dopravci zaplatit v plné výši odpovídající  100% sjednané ceny za přepravu jako sjednané odstupné a to bez ohledu na to, zda byla Zákazníkem doprava skutečně realizována či nikoli, neboť Dopravce od okamžiku rezervace činí veškeré kroky směřující k provedení přepravy.

 1. Za akceptaci nabídky návrhu Smlouvy o přepravě ze strany Zákazníka se považuje i faktické jednání Zákazníka využívajícího služby Dopravce.
 2. Smlouvu o přepravě je možné uzavřít i prostřednictvím e-mailové korespondence, sms, www formulářů, telefonického hovoru, osobního hovoru, mobilních aplikací (např. WhatsApp). Náklady komunikace si nese každá ze stran sama.
 3. Uzavřením smlouvy o přepravě vzniká mezi Zákazníkem a Dopravcem závazkový právní vztah, který se řídí i těmito VOP a jehož obsahem je zejména závazek Dopravce přepravit Zákazníka (popř. i jeho zavazadla) z místa nástupu do cíle řádně a závazek Zákazníka dodržovat VOP a zaplatit za přepravu sjednanou cenu.

III.

Realizace přepravy, práva a povinnosti, ukončení přepravy

 1. Zákazník i Dopravce se zavazují realizovat přepravou dle jimi uzavřené Smlouvy o přepravě.
 1. Zákazník bere na vědomí, že Dopravce čeká na sjednaném místě počátku přepravy ve sjednaný čas pouze po dobu 10 minut, přičemž po marném uplynutí 10 minut čekání vozidlo Dopravce může ze sjednaného místa odjet s tím, že za těchto okolností (tj. když Dopravce po uplynutí 10 minut ze sjednaného místa odjede neboť se Zákazník na sjednané místo včas nedostavil) Zákazník odstupuje od sjednané Smlouvy o přepravě neboť již nemá zájem na uskutečnění sjednané přepravy a zavazuje se zároveň uhradit Dopravci sjednané odstupné ve výši 100% sjednané ceny za přepravu (přeprava se neuskutečnila z důvodu nesoučinnosti Zákazníka).
 1. Po dobu přepravy se Zákazník zavazuje dodržovat pokyny Dopravce a Řidiče.
 1. Řidič se může v přítomnosti Zákazníka přesvědčit o povaze a obsahu převáženého zavazadla.
 1. Zákazník souhlasí s tím, že Dopravce může po dobu přepravy, jakož i bezprostředně před jejím započetím a po jejím skončení, pořídit fotografii Zákazníka a použít tuto fotografii pro marketingové a reklamní účely Dopravce. Zákazník souhlasí s tím, že uvedené provádí bezúplatně a nebude za to požadovat žádnou odměnu. 
 1. Zákazník bere na vědomí, že přeprava je dokončena vystoupením Zákazníka z Vozidla a to po dojetí do sjednaného cíle. Veškeré další aktivity Dopravce (např. doprovod či předání dítěte) jsou nad rámec sjednané Smlouvy o přepravě a Dopravce za uvedené nenese odpovědnost.
 1. Veškeré oběma stranami odsouhlasené změny přepravy v průběhu přepravy (např. cíl), je Zákazník povinen Dopravci, resp. Řidiči zaplatit.
 1. Povinnosti Řidiče v průběhu přepravy:

a) chovat se k Zákazníkovi slušně a ohleduplně,

b) zajistit pořádek, čistotu a klid ve Vozidle,

c) zajistit bezpečnou, pohodlnou a klidnou přepravou Zákazníka a jeho Zavazadel,

d) uskutečňovat přepravu po nejvhodnější trase s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, po jiné trase lze přepravu provádět jen se souhlasem Zákazníka.

 1. Povinnosti Zákazníka v průběhu přepravy:

a) dbát pokynů Řidiče a Dopravce ohledně přepravy,

b) dodržovat zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

c) řádně používat bezpečnostní pásy Vozidla po celou dobu přepravy, a to od nastoupení až po vystoupení (bez ohledu na to, zda je Vozidlo v pohybu či ni nikoliv),

d) nezasahovat jakkoliv do řízení a provozu Vozidla,

e) nenastupovat nebo nevystupovat, pokud je Vozidlo v pohybu,

f) nekouřit (ani elektronickou cigaretu), nejíst a nepít,

g) nebýt pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, neužívat alkohol, omamné či psychotropní látky,

h) sedět na místě vymezeném Řidičem, nestát, neklečet ani neležet,

i) nepokládat zavazadla na sedadla,

j) nevyklánět se z oken,

k) nevyhazovat z Vozidla předměty a nenechávat předměty vyčnívat z okna ven,

l) chovat se slušně a ohleduplně, nechovat se zejména hlučně, hlasitě, neprovozovat hudbu (ani reprodukovanou),

m) nepoškozovat a neznečišťovat Vozidlo ani ostatní Zákazníky.

 1. Děti a mladistvé do 18 let, lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce s tím, že požadavek na přepravu těchto dětí je Zákazník povinen oznámit Dopravci s dostatečným předstihem, a to alespoň před uzavřením Smlouvy o přepravě (v rámci sjednávání podmínek přepravy).

Uzavírá-li Smlouvu o přepravě jako Zákazník zákonný zástupce dítěte pak platí, že souhlasí s tím, aby Dopravce za podmínek Smlouvy o přepravě a těchto VOP přepravoval i jeho děti, které uvede a zmíní v rámci sjednávání Smlouvy o přepravě s Dopravcem.

 1. Dopravce a jeho Řidič jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy o přepravě se Zákazníkem v těchto případech:

a) Zákazník opakovaně nedodržuje pokyny Dopravce nebo Řidiče (a to zejména týkající se bezpečnosti jako je např. zapnutí bezpečnostních pásů),

b) Zákazník porušuje některou z povinností Zákazníka dle bodu 10. tohoto článku,

c) Zákazník hodlá přepravovat zvířata nebo má zavazadla, která jsou nevhodná či příliš rozměrná pro přepravu Vozidlem,

d) Zákazník chce přepravovat či přepravuje Zakázané zavazadlo,

e) Zákazník není zdravotně způsobilý k bezpečnému využití Vozidla k přepravě (např. jeví příznaky infekčního onemocnění, apod.).

Odstoupení od smlouvy ve výše uvedených případech se děje ústně a na místě, popř. jej Dopravce může provést i prostřednictvím telefonu (tel. hovor, sms, či s využitím telef. aplikace).

IV.

Cena za přepravu a její úhrada

 1. Zákazník je povinen uhradit za přepravou cenu sjednanou ve Smlouvě o přepravě.
 1. Cena za přepravu bude Zákazníkem Dopravci uhrazena bezhotovostním převodem na účet na základě Dopravcem vystavené zálohové či zúčtovací faktury. Není-li stranami sjednáno jinak, pak splatnost ceny za přepravu činí 7 dní od vystavení faktury.

V.

Ostatní ujednání

 1. Zákazníkovi nevzniká vůči Dopravci v souvislosti s přepravou právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič (např. dopravní nehoda, objížďka, nevhodné pokyny Zákazníka ohledně směru či trasy jízdy, neprůjezdná komunikace, nepříznivé klimatické podmínky aj. nepředvídatelné události nebo odstraňování jejich následků) nebo nefunkčnost navigace z důvodů nestojících na straně Dopravce či Řidiče (výpadky signálu apod.).
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě přepravy mezi Zákazníkem a Dopravcem se

 VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy neupravené těmito VOP nebo Smlouvou o přepravě se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.8.2021.

PANDA ride s.r.o.

Tomáš Janout – jednatel

Společnost

Panda Ride s.r.o.
Rooseveltova 597/27
160 00 Praha 6

IČO: 06450547
DIČ: CZ06450547
Bankovní ú: 2301303207/2010